تیزر "نامزدها در #مناظره_سوم به کدام #سوالات در حوزه #اقتصاد باید پاسخ دهند ؟"

1396-02-19

نگاه درون زا یا برون زا در اقتصاد

1396-02-18

برنامه برای جلوگیری از وارداتی که مشابه داخلی

1396-02-18

برنامه نامزد ها برای کنترل حجم نقدینگی وانفعال بانک ها

1396-02-16

برنامه نامزد ها درمورد استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی؟

1396-02-14

برنامه نامزدها برای حمایت از تولید ملی ؟

1396-02-10

برنامه نامزد ها در مورد خودکفایی در محصولات مهم؟

1396-02-03

برنامه نامزد ها در مورد قراردادهای جدید اقتصادی مخصوصا قرارداد های جدید نفتی ؟

1396-01-28